Nederduits Gereformeerde Lidmaten Enkhuizen 1594

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Den 30 Januarij 1594 sijn desen personen tot die gemeente gecomen

 • Jelle Willemsz. op die Melcmarckt.
 • Cornelis Jansz. moeler op die Taenmoelen.
 • Jan Hermansz. jong gesell in die Monicke Trans.
 • Wijnant Jacobsz. jong gesell in Stoeltgis Steiger.
 • Willem Claesz. wever in Jacob Jansz. huijskens.
 • Cornelis Jansz. buijten die Noorderpoort bij het heck.
 • Simon Jacobsz. glasemaker over die Westerbrug.
 • Jan Claesz. op die Visschersdijck in gouwenaers camerken.
 • Pauwels Riewertsz. in Jan Ottes Steiger.
 • Hendrick Jansz. opt Suijdt van die Laege Havendijck achter Griet Lauwis.
 • Jan Hendricsz. in die Varckenstraet bij Riewert keersemaker _ Aeltien Efkesd. sijn huijsvrou.
 • Joeriaen Wember bij Jan snijder in die Westerstraet.
 • Neeltien Jansd. weduwe in Annamoers Steijger.
 • Cornelis Wijaertsd. in die Vijselstraet.
 • Meijnu Simonsd. huijsvrou van Freeck Freecsz. in die Nijewe Stadt.
 • Aucke Auckesz. soutdrager op die Carnmelcsluijs in Kijefsteijger.
 • Maritgen Cornelisd. bij Griet mofs in die Varckenstraet.
 • Johannes Nannesz. op die Riedijck na het noort toe.
 • Trijn Dircksd. op die Carmelcsluijs in Hennekes Steiger.
 • Jannetien Pauwelsd. in Craels Steijger.
 • Anneken Kempesd. opt Noort endt achter Neel Willemsd.
 • Beatris Cornelisd. huijsvrou van Abraham stoeldraijer op die Carnmelcsluijs.
 • Jutte Aefkensd. van Campen in die Varckenstraet achter het Vergulde Hert.
 • Agniet van Brugge dienstmaecht van Hillegundt Reijersd. in die Westerstraet , zie 7 januari 1581.
 • Catherijn Jacobsd. een soldaets vrou in Jacob Jansz. huijskens.
 • Jacob Jansz. Jacobsz. opt Noordt bij die Spoij bij die Witte Swan.
 • Hans Nobeledt aen die Westerbrug.

Den 27 Martij 1594 sijn dese personen tot die gemeente gecomen

 • Hendrick Jansz. op die Laege Havendijck in Jacob Jochums kelder.
 • Lambert Tijmansz. houtsager bij die Packtuijnen na de Taenmoelen.
 • Hendrick Abelsz. houtsager int Wester Clooster & Trijn Florisd. sijn huijsvrou.
 • Evertmoer Pietersd. bij Willem Hermansz. wonende op die Dijck.
 • Aecht Jacobsd. in die Westerstraet achter Hubert Jansz.
 • Trijn Cornelisd. op die Nieuwe Riedijck int Wapen van Schagen.
 • Bartoltien Bartolsd. op die Nieuwe Straet achter meijnu Hermansd.
 • Cornelis Pauwelsd. een oude vrouwe buijten die Noorderpoort int Taenhuijs.
 • Anna Jansd. buten die Noorderpoort.
 • Eefken Bartolsd. bacster in die Dijckstraet.
 • Trijn Thoenisd. jonge dochter in die Vijselstraet bij Sow Martensd.
 • Griet Jansd. in die achterom op die hoeck van Annemoers Steiger.
 • Maritien Fransd.op die Nieuwe Straet bij Claes Cornelisz.

Den 29 Maij 1594 sijn dese personen tot die gemeente vergadert

 • Marten Lourensz. houtsager in t Hoens Steiger op die Carmelcsluijs.
 • Luijtgen Dircksz. hennipclopper op die Vischersdijck. bij Zeeger Doggers.
 • Dirck Claesz. lakenbereijder van Schagen gecomen bij die Westerbrug & sijn huijsvrou.
 • Hille Meijnertsd. in die camer van Griet Meijnerts op die Ossemarckt.
 • Siewert Scheltusz. in Jacob Florisz. berg bij die Nieuwe Doelen.
 • Tielman Gerritsz. van Amsterdam gecomen int Oude Provenhuijs & Anna Claesd. sijn huijsvrou.
 • Ledowicus Petri francsoijse meester van Alcmaer gecomen op die Brestraet.
 • Belijtken van Venloo van Medenblick gecomen in Freeck Jans Steeg op die Carmelcsluijs.
 • Dieuwer Pietersd. van Medenblick gecomen in die Witte Leew in die Westerstraet.
 • Dirkien , Jacob Ottens weduwe van Brouck gecomen , op die Buijren Gracht buijten.
 • Liesbet Jacobsd. haer dochter met haer wonende.
 • Gijsele Vijttsd. van Graes van Embden gecomen int Witte Peert in die Westerstraet.
 • Griet Jansd. huijsvrou van Roel Woutersz. op die Vischmarckt.

Den 31 Julij sijn dese tot die gemeente gecomen

Den 2 Octobris sijn dese tot die gemeente gecomen

 • Jan Willemsz. fransman uut Boevencarspel in Westeijnde & Griet Olfertsd. uut Boevencarspel sijn huijsvrou.
 • Willem Jansz. int Provenhuijs.
 • Trijn Jansd. jonge dochter besijden Cuneer Harperts in die Pachuijsen.
 • Maritien Crijnsd. jonge dochter in Westeijnde.
 • Trijn Cornelisd. buijten die Noorderpoort.

Den 4 Decembris 1594 sijn dese tot die gemeente gecomen

 • Anna Jansd. jonge dochter tot Jacob Jansz. buijten die Noorderpoort.
 • Hans Hansz. houtsager in den Begijnen straet & Elsgen Hendricxd. sijn huijsvrou.
 • Jan Jansz. in Westende over die eertse brugge.
 • .... Wijbrantsz. corfmaker opt Noordtende achter het Zeepaert.
 • Jacob Thewis , huijsvrou van Theunis Jansz.
 • Swaen Gerritsd. buijten die Westerpoort int Pachuijs tot Jan Hendricxz.
 • Sijbele Jacobsd. op die Carmelcsluijs in Galijckeliefkens Steiger.
 • Alijdt Gerritsd. van Tessel in die Nieuwe Pachuijsen.
 • Janneken Pauwelsd. in Westende in Pieter Heijnsz. hoff.
 • Ludu Willemsd. dochter van Willem Jansz. int Provenhuijs , wonende achter die Westerkerck.
 • Jan Lambertsz. in de Monicke Trans wever.
 • Pieter Fransz. wever in Jan Otsens Steiger.
 • Jan Dircksz. in Jan Otsens Steiger.
 • Pieter Jansz. backer over die Westerbrug.
 • Baert Pietersz. backer aen die Carmelcsluijs.
 • Herman Wichmans een backers knecht tot Lubberts Jansz. op die Brestraet.